Javna zdravstvena ustanova

Istorijat

Pregled istorijata zdravstvene djelatnosti u opštini Bar

KADAROVSKI ISTORIJAT RAZVOJA

Bračni par Jovanović, zajedno sa ljekarima stažerima i srednjemedicinskim kadrom, vodili su sva odjeljenja Bolnice, uključujući, do jednog perioda, i dječje odjeljenje.

Povremeno se angažovala i dr Ljubinka Ibika Medigović, ljekar, na poslovima ginekologa, iako to po profesiji nije bila. Od 1951. godine, posebno se ističu Katina Medigović, babica i Vladimir Pešikan, prvi školovani anestetičar, čijim se dolaskom uvode, tada moderne metode anesteziranja, kao i više časnih sestara. Sredinom 1953. godine, radni odnos tada zasnivaju dr Mitar Jovalekić, internista i njegova supruga, dr Anica Jovalekić, pedijatar. U toku 1955. godine, novi ljekari su: dr Borislav Marić, oftalmolog, dr Vojislav Deretić, hirurg, i dr Čedomir Lainović, internista, a od sredine 1958. godine do penzionisanja prim. dr sci. Miloslav Vrška, pedijatar. Od 1956. do 1959. godine, primljeno je više ljekara stažera: dr Milomir Vujičić, dr Novak Klisić, dr Aleksandar Krstić, dr Danilo Malić i dr Dušanka Malić.
Nakon tragične smrti dr Miodraga Jovanovića, hirurga, u drugoj polovini 1954. godine, upravnik Opšte bolnice „Blažo Orlandić" Bar postala je prim. dr Ivana Jovanović, hirurg.

Šezdesetih godina, bili je angažovana grupa ljekara, koji su dali svoj doprinos razvoju zdravstvene zaštite u ovoj regiji: prim. dr Ibrahim Divanović, internista-kardiolog, dr Ljubo Živković, internista, dr Žarko Ivanović, ginekolog, dr Marija Mijović, ginekolog, prim. dr sci. Stevan Pejović, infektolog, dr Ratko Janković, ginekolog, prim. dr Marko Masoničić, neuropsihijatar, dr Vlastimir Krstajić, ginekolog, dr Momčilo Lončarević, dermatovenerolog, prim dr Dragoslav Stojanović, otorinolaringolog.

Nakon izgradnje Bolnice u Starom Baru, upravnici, odnosno, direktori Bolnice smjenjivali su se ovim redoslijedom: dr Miodrag Jovanović, hirurg, prim. dr Ivana Jovanović, hirurg, prim. dr Mitar Jovalekić, internista, (Medicinski centar „Blažo Orlandić" Bar formiran 01.01. 1963. godine), prof. dr sci. Danilo Malić, hirurg, dr Vlastimir Krstajić, ginekolog, V.D./prim. dr sci. Stevan Pejović, infektolog, dr Ljubo Živković, internista (direktor Medicinskog centra Bar i prvi direktor JZU Opšte bolnice „Blažo Orlandić" Bar od 31.08. 1991. godine). U sastavu Medicinskog centra „Blažo Orlandić" Bar direktori OOUR-a Bolničke službe bili su ovim redosledom: dr Žarko Ivanović, ginekolog (dugi niz godina), dr Mirjana Janić, neuropsihijatar i dr Jovan Ivović, urolog. Direktori JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić" Bar bili su ovim redosledom: dr Ljubo Živković, internista (direktor u kontinuitetu oko 18 godina i u vrijeme njegovog mandata, 1975. godine sagrađena je današnja Bolnica), dr Mihajlo Bilić, kardiolog, Borislav Lalević, dipl. pravnik od 26.09. 1994. godine do 13.10.1998. godine, Nada Mališić, specijalista sanitarne hemije od 13.10.1998. godine do 19.06.2003. godine, dr sci med Zoran Srzentić, specijalista hirurg od 19.06.2003. godine i dalje.

Bolnica Bar uspjela je sačuvati od zaborava odlikovanja, priličan broj zahvalnica, priznanja i povelja, kako slijedi:

 1. Odlikovanja:
  • Ukazom predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, povodom pedesetokodišnjce rada, a za naročite zasluge u liječenji i zdravstvenoj zaštiti stanovništva, kao i značajan doprinost razvoju zdravstvene službe ODLIKOVAN je Medicinski centar „Blažo Orlandić" Bar oredenom zasluga za narod sa srebrnim zracima – Beograd, maja 1975. godine.
 2. Zahvalnice od:
  • Medicinskog centra „Danilo I" Cetinje povodom stogodišnjice osnivanja i rada – Cetinje, 1973. godine;
  • RO Jugolek, Beograd za dugogodišnju saradnju – Beograd, 1985. godine;
  • Prekookeanske plovidbe Bar povodom tridesetogodišnjice osnivanja – Bar, oktobar 1991. godine;
  • JNA Komanda Titogradskog korpusa povodom pedesete godišnjice stvaranja Jugoslovenske narodne armije – Titograd, 22.12. 1991. godine (komandant, general-major Radomir Eremija);
  • Srpske opštine Goražde za pomoć srpskom narodu – Goražde, 1995. godine;
  • Sutjeska Beograd povodom 50 godina postojanja i izuzetnu poslovnu saradnju – Beograd, 1995. godine;
  • Kolo srpskih sestara „Sveti Jovan Vladimir" Bar za plemenito učešće u dobrotvornim – Bar, 1995. godine;
  • JZU Dom zdravlja Kotor – Društvo ljekara Crne Gore, sekcija Opšte bolnice za doprinos u organizacijia I stručne Konferencije opšte medicine Crne Gore sa međunarodnm učešćem – Kotor, 19.-21. jun 1996. godine.
 3. Priznanja od:
  • Skupština opštine Bar na tridesetogodišnjicu oslobođenja Bara, uz nagradu povodom pedesetogodišnjice organizovanja zdravstvene službe i postignutih uspjeha u radu – Bar, 24.11. 1974. godine;
  • Crveni krst Crne gore za učešće na takmičenju ekipa Crvenog krsta Crne Gore – Sutomore, 1982. godine;
  • predsjednik SIV-a za postignute rezultate u razvoju Civilne zaštite – Beograd, 1985. godine (Milka Planinc).
 4. Povelje od:
  • SIZ za odmor i rekreaciju radnika –Beograd povodom dvadesetpetogodišnjice postojanja i rada povelja sa zlatnom značkom za izvanredne zasluge i doprinos razvoju SIZ za odmor i rekreaciju radnika – Beograd 1953. - 1978. godine (predsjednik Skupštine Beograd);
  • Društvo zdravstvenih radnika Bara za dugogodišnji aktivni rad u društvu i doprinos razvoju zdravstva – Titograd, maj 1980. godine.

 

Korišćena literatura:
- Andrijašević, Živko M. ... [et al.] - PRISTAN : grad kojeg nema, „Pristan", 2006.
- Ćirković, Sima ... [et al.] - BAR grad pod Rumijom, Izbor, 1984.
- Napomene Predraga Sjekloće iz referata 1997. godine: MEDICINSKI CENATAR „BLAŽO ORLANDIĆ" BAR – INFORMACIJA o stanju Bolničke službe i njenih pratećih djelatnosti – Bar, oktobar 1979. godine (dao za upotrebu Miloš Živković, dipl. pravnik); Razgovori sa pomoćnicima upravnika/direktora Bolnice (Andrija Đokvučić i Marko Božović, dipl. pravnik – redosled direktora od 1949. godine do dolaska dr Ljuba Živkovića); Razgovori sa Vladimirom Pešikanom, anestetičarem i prim. dr Ivanom Jovanović, hirurgom. Ovi razgovori o medicinskoj građi izuzetno su dragocjeni, mada su morali biti i potkrijepljeni pisanim dokumentima, u čemu sam, skoro do kraja, uspio; Korišćena je nesistematizovana dokumentacija administrativno-pravne službe do 1963. godine (koja je najvećim dijelom, za sada, nepristupačna ili uopšte ne postoji, osim nekih matičnih knjiga zaposlenih radnika).

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13