Javna zdravstvena ustanova

O Bolnici || opšte informacije

O Bolnici || opšte informacije

Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić“ Bar (JZU Opšta bolnica Bar), jedna je od 7 (sedam) opštih bolnica u Crnoj Gori, koja se bavi pružanjem usluga sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, što obuhvata složenije mjere i postupke u pogledu prevencije u odnosu na primarni nivo zdravstvene zaštite, dijagnostiku, liječenje, medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, boravak i ishranu bolesnika.

JZU Opšta bolnica Bar regionalni je medicinski centar, jedina bolnica za opštine Bar, Ulcinj i dio Budve. Naša bolnica organizivana je kao javna zdravstvena ustanova na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, te obavlja opšte zdravstveno liječenje, specijalističke konsultacije, specijalizovanu konsultativnu njegu i hitnu medicinsku pomoć putem četiri odjeljenja sa pripadajućim službama/odsjecima/ambulantama i ostalim sadržajima, a to su:

JZU Opšta bolnica Bar finansira se 95% iz budžeta Crne Gore, na osnovu Zakona o budžetu Vlade Crne Gore i odluke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o rasporedu sredstava po zdravstvenim ustanovama, a preostalih 5% čine sopstveni prihodi ostvareni po osnovu naplate participacije, naplate usluga od trećih lica koji nisu osiguranici Fonda za zdravstevno osiguranje, donacija i ostalih prihoda. Takođe, naša ustanova aktivno je uključena u: IPA projekte prekogranične saradnje, projekat energetske efikasnosti i ostale stalno otvorene konkurse kod različiti inostranih oragnizacija i ambasada, koje se nalaze na teritoriji Crne Gore i regiona.

Kadrovski potencijal naše ustanove sačinjava 293 zaposlenih, od čega 220 (75,09%) predstavlja medicinsko osoblje, a 73 (24,91%) čini nemedicinski kadar. Od ukupnog broja medicinskog kadra, u JZU Opštoj bolnici Bar, u različitim odjeljenjima/službama/odsjecima/ambulantama, ordinira 55 ljekara, od čega 42 doktora specijalista, koji pokrivaju različite grane medicine, 2 doktora opšte prakse, 1 farmaceut i 9 ljekara na specijalizaciji. Na poslovima medicinskih, RGT i laboratorijskih tehničara usluge medicinske njege i dijagnostike pruža 163 izvršilaca, od kojih 18 ima visoku stručnu spremu, 6 višu stručnu spremu, a preostalih 138 ima srednju stručnu spremu. Nemedicinski kadar JZU Opšte bolnice Bar čine ukupno 73 zaposlena u Službi za zajedničke poslove, njih 7 je sa visokom školskom spemom, dočim je 2 sa višom stručnom spremom, a 11 je sa srednjom stručnom spremom, dok je 8 VKV, 3 KV i 40 PKV.

Sa postojećim kadrovskim potencijalom, a u okviru posteljnog fonda od 174 kreveta, tokom protekle (2016.) godine hospitalizovano je 8.185 pacijenata, čija je prosječna dužina liječenja iznosila 5,68 dana po pacijentu, a prosječna iskorišćenost posteljnog fonda na nivou ustanove bila je 72,24%. Isto tako, u pomenutom periodu
urađeno je 1.177 operacija, a kroz specijalističke i uže specijalističke ambulante ostvareno je 215.516 usluga od čega: 49.315 prvih pregleda, 19.573 kontrolnih pregleda, 5.393 konsultativnih pregleda i 141.135 ostalih usluga. Što se tiče Službe laboratorijske dijagnostike, tokom 2016. godine, urađeno je 458.858 analiza. Usluge Službe RTG dijagnostike u 2016. godine korisilo je 16.274 pacijenta, a od toga ukupno je pruženo 45.678 RTG usluga i 396 mamografija., dočim je urađeno 5.954 CT i 16.580 ultrazvučnih pregleda. U istom periodu, urađeno je 2.403 hemodijaliza i izvršeno je 730 porođaja.

Danas, JZU Opšta bolnica Bar, kao ustanova sekundarnog nivoa, prepoznatljiva je po kvalitetu pruženih usluga i zadovoljstvu naših pacijenata. Naši korisnici zdravstvenih usluga predstavljaju pretežno stanovništvo regiona od Ulcinja do Budve (oko 80.000 stanovnika), kao i mnogobrojni turisti, kojih je u 2016. godini bilo u Baru i Ulcinju 352. 754 i koji su ostvarili 2.514.070 noćenja.

Naše medicinsko osoblje je tu da pruži blagovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, u skladu sa savremenim principima medicinske nauke, da brine o zdravlju pacijenata, uz maksimalnu posvećenost našeg osoblja i racionalno korišćenje resursa. Naš medicinski kadar poštuje prava pacijenata i kontinuirano izgrađuje radno okruženje u kojem je svaka osoba i ideja cijenjena i vrednovana, a menadžment naše ustanove naročito vodi računa i podstiče kontinuiranu medicinsku edukaciju zaposlenih, stalno unapređenje kvaliteta rada u skladu sa standardima bezbjedne zdravstvene zaštite i očuvanja životne sredine, kao i praćenje novih znanja, dostignića, metoda i tehnologija u liječenju i dijagnostici.

Vizija i misija JZU Opšta bolnica Bar jeste da našim pacijentima pružimo što viši standard zadravstevnih usluga uz maksimalnu posvećenost i humanost osoblja, prihvatajući naučno dokazane inovacije u medicini. U realizaciji naše vizije, prioritet će nam svakako biti stalno stručno usavršavanje svih zaposlenih, koji će uz savremenu opremu omogućiti pružanje kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite. Ne samo da ćemo sve svoje snage i resurse staviti u službu očuvanja i unaprjeđenja zdravlja korisnika naših usluga, već ćemo biti baza za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, od kojih očekujemo da nastave i unaprijede našu zapčetu misiju koju smo i mi sami naslijedili od naših prethodnika.

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13